Normes


NORMATIVA GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS

 • S’accedirà a les instal·lacions en els horaris establerts.
 • Per accedir i fer ús de les instal·lacions, és imprescindible estar en possessió de la llicència federativa que acrediti la tinença i ús del arc.
 • Els socis hauran de portat en lloc visible el carnet de l’any en curs.
 • Els arquers “no socis” que estiguin rebent curset d’iniciació o perfeccionament, hauran de portar igualment l’acreditació d’accés (els monitors es responsabilitzaran de facilitar-les).
 • L’únic accés d’entrada i sortida es per les escales situades al costat del bar.
 • Els socis menors de 18 anys, a les instal·lacions hauran de circular acompanyats d’un soci adult.

NORMATIVA A LES ZONES D’ENTRENAMENT (2D, 3D I  ZONA INICIACIÓ) I CIRCUITS

 • Els únics arcs i fletxes permesos, són els autoritzats segons normatives federatives de les llicències actualment tramita el club (WA).
 • Les puntes de caça (de qualsevol material) estan prohibides, sent el seu us motiu d’expulsió del club.
 • S’ haurà de respectar la senyalització o indicació, que el club i/ o el propietari posi a les instal·lacions.
 • És recomanable que a la zona d’entrenament es tirin tandes de 2 a 6 fletxes (pel rendiment muscular). A les dianes dels circuits, es clavaran 2/3 fletxes per arquer/a.
 • A les zones d’entrenament, s’han de respectar les línies de tir i els temps de tir i recollida de fletxes (tots tiren o tots recullen).
 • Els arquers estan obligats a marcar totes les seves fletxes amb les seves inicials.
 • Els tirs es faran des de els llocs/estaques col·locats a tal efecte i sempre sobre la diana corresponent.
 • En cas de busca de fletxes, senyalitzar-ho deixant un arc davant de la diana o restant un arquer a la diana.
 • No està permés l’accés de gossos a les instal·lacions del club.
 • No es pot fumar a les instal·lacions del club.
 • Sempre s’ha d’obrir l’arc amb la fletxa encarada a la diana que es vol tirar, mai en una altra direcció.
 • Es deixaran les instal·lacions en condicions, recollint les deixalles generades i el material d’arqueria fet malbé durant la pràctica, respectant sempre el medi natural.